• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Par Ozolaines pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem

FaceBook  

IMG 4262

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumiem Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”, ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 2019.gada 29.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, 19.04.2019. nolemj:
1. sākot ar 2019.gada 1.jūniju apstiprināt šādu pakalpojumu maksu komunālajiem pakalpojumiem:
1.1. par ūdensapgādi:
- 1.64 EUR/m3 (bez PVN), 1.98 EUR/m3 (ar PVN) Bekšu ciemā;
- 1.64 EUR/m3 (bez PVN), 1.98 EUR/m3 (ar PVN) Ritiņu sādžā.
1.2. par kanalizāciju:
- 1.22 EUR/m3 (bez PVN), 1.48 EUR/m3 (ar PVN) Bekšu ciemā;
- 1.22 EUR/m3 (bez PVN), 1.48 EUR/m3 (ar PVN) Ritiņu sādžā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 2019.gada 16.aprīļa iesniegumu Nr.2.2/67, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 1. no 2019.gada 2.maija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma izcenojumu (neieskaitot PVN 21%, PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī):  Ozolaines Tautas nama zāles telpu noma - euro/h 6,90  (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Ozolaines pagasta pārvaldes ierosinājumu, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītajās saskaņojumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j :

Sākot ar 2016.gada 1.novembri, apstiprināt Ozolaines pagasta pārvaldes pakalpojumu maksu šādiem pakalpojumiem: 

Traktora VALTRA 6200 izmantošana euro/h 24.53 (bez PVN) 

Traktora VALTRA T133H izmantošana euro/h 30.55  (bez PVN)

Sēdes protokoli šeit:

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022