• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmola”, Ozolaines pagastā, pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

FaceBook  

Mežmola

2024.gada 1.februārī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmola”, Ozolaines pagastā, pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Atsavināšanai tiek pārdots atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamais īpašums “Mežmola” ar kadastra Nr.7876 001 1011, kas sastāv no zemes vienības un mežaudzes ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1011, platība 5,32 ha, kas atrodas Ritiņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.
- Izsoli organizē un vada Rēzeknes novada domes izveidotā izsoles komisija.
- Izsole notiek Brīvības ielā 6, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas apvienības pārvalde” pārvaldes telpās 2024.gada 12. martā plkst. 1000.
- Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
- Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.
- Izsoles solis – EUR 1 000 (viens tūkstotis euro, 00 centi).
- Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 2 900,00 (divi simti divdesmit euro, 00 centi).
- Reģistrācijas nauda 15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda jāieskaita ‘’Maltas apvienības pārvalde”, reģ. Nr.40900027426, kontā, AS „Swedbank”, konts Nr.LV08HABA0551046064203, kods HABALV22. līdz 2024.gada 11. martam.
- Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt “Maltas apvienības pārvalde” pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, pie lietvedes darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2024.gada 11. martam.
- Izsoles rezultātus apstiprina Rēzeknes novada dome.

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022