Projekta "PuMPuRS" aktualitātes Liepu pamatskolā 2021./2022. mācību gadā

FaceBook  

pumpurs

2021.-2022. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas pedagogi sniedza individuālās konsultācijas 7 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības mācībās, kā arī atbalstīja skolēnus, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā. Katra izglītojamā problēmu risināšanai nepieciešama individuāla pieeja un savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi.

Projekta ietvaros skolēni saņēma individuālu atbalstu mācībās, kopā ar pedagogiem un atbalsta personālu izprotot un apgūstot mācību vielu, kā arī apzinoties savas spējas un motivāciju turpināt mācības.
Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un izplānoti nepieciešamie preventīvie pasākumi to mazināšanai, izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Mūsu skolas pedagogi sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kurus skolēnam ir grūtības apgūt, kā arī sniedz psihoemocionālu atbalstu – paaugstina skolēna motivāciju, palīdz noticēt saviem spēkiem, iedrošina turpmākajam darbam. Konsultatīvais atbalsts ir elastīgs un atbilstošs izglītojamā individuālajām vajadzībām.
Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, krievu un angļu valodā, matemātikā, ķīmijā.
Gan skolēni, gan pedagogi ir gandarīti par mācību sasniegumiem, ko izdevies panākt kopīgi sadarbojoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”.

 

Gaļina Bogdanova,
Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas "PuMPuRS" koordinatore

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022