Jau otro mācību gadu Liepu pamatskola piedalās projektā "PuMPuRS"

FaceBook  

pumpurs

Tas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.
Projekta ietvaros I semestrī tika sniegts atbalsts 7 Liepu pamatskolas skolēniem no 5. līdz 9. klasei, konsultācijas sniedza 6 pedagogi.
Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros apguve sagādāja grūtības.
Pedagogi centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas latviešu, krievu un angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.
Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā, radījis skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlabojis mācību sasniegumu dinamiku.
Izglītojamie atzinīgi novērtēja iespēju izmantot projekta “Pumpurs” sniegto atbalstu.
Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākajā darbā un 2020./2021.m.g. II semestrī projekta darbs tiks turpināts.

Gaļina Bogdanova,
Liepu pamatskolas "PuMPuRS" koordinatore.

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022