• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Par pašvaldības autoceļa “Ritiņi – Krūmkalne” sāngrāvju tīrīšanas un atjaunošanas darbiem!

FaceBook  

Ritini Krumkalne

Informējam, ka augustā otrajā pusē tiek plānoti pašvaldības autoceļa Nr.7613 “Ritiņi – Krūmkalne” sāngrāvju tīrīšanas un atjaunošanas darbi 1-3 metru platā joslā ar grunts izlīdzināšanu aiz grāvja ārējās malas, atbilstoši 07.01.2020. MK noteikumiem Nr.26. “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” izvirzītajām prasībām attiecīgajai ceļa klasei. Pēc tam notiks ceļa uzbēršana ar dolomīt šķembām (∅ 0-16).
Šim ceļam jau gadu gaitā ir izveidojies apaugums, kas traucē ūdens atvadi no ceļa brauktuves. Tā kā ceļš pārsvarā ir vienā līmenī ar apkārtējo reljefu, tad sāngrāvju tīrīšana nodrošinās ceļa seguma ilgizturību, ceļa konstrukcijas nestspēju, virszemes ūdens uztveršanu un aizvadīšanu no ceļa klātnes.

Ritini Krumkalne
Atbilstoši Aizsargjoslu likuma, 13. panta otrās daļas 1.punktam, aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem pilsētās un ciemos nosaka kā sarkano līniju. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8. panta piekto daļu, pašvaldībai ir tiesības, informējot zemes īpašnieku, koplietošanas ceļa zemes nodalījuma joslā vai sarkanajās līnijās būvēt, rekonstruēt un atjaunot ceļu vai ielu, kā arī ierīkot jaunas inženierkomunikācijas - iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to piederumus, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai.
Sarkano līniju robežas ir noteiktas ar Rēzeknes novada pašvaldības 01.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Ceļa sāngrāvju tīrīšanas darbus paredzēts veikt nepārkāpjot noteikto sarkano līniju robežas.
Piegulošo teritoriju īpašniekiem, kuri robežojas ar šo ceļu, pa pastu ir izsūtīti informatīvie paziņojumi un saskaņojumi, par gaidājamiem darbiem uz šī ceļa.

Papildus informācija pa tālruni 27870687 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021