Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Par Centrālo ceļu Pleikšņos

FaceBook  

Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” februārī informēja pagasta iedzīvotājus situāciju saistībā ar Centrālo ceļu Pleikšņos.
Ozolaines pagasta pārvalde regulāri saņem sūdzības par Centrālā ceļa stāvokli. Aktualizējot informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi iespēju iekļaut Centrālās ceļa pārbūvi ERAF finansētā projektā. Projekta īstenošana plānota ne agrāk kā 2020.gada celtniecības sezonā, precīzāku informāciju pašvaldība varēs sniegt 2019.gada nogalē, jo patreiz projekts tiek sagatavots un tā iesniegšana finansējuma saņemšanai nebūs agrāk kā 2020.gada sākumā.

Centrālais ceļš

Veicot ceļa tehniskā projekta izstrādi, tika konstatēts, ka vairāki privātīpašnieki ir paplašinājuši savu īpašumu teritorijas uz pašvaldības zemes, tostarp Centrālā ceļa, rēķina. Attiecīgajām personām tika uzdots nojaukt nelegāli uzstādītos žogus un atjaunot sākotnējās īpašuma robežas, kas, veicot ceļa pārbūvi, ļaus atsevišķos posmos paplašināt ceļu. Saskaņā ar aprēķiniem, Centrālā ceļa Pleikšņos rekonstrukcijas izmaksas ir tuvu 1 miljonam EUR, savukārt Ozolaines pagasta pārvaldes 2019.gada budžets sastāda 673 274,00 EUR. No šī budžeta visa gada ietvaros pagasta pārvaldei jānodrošina un jāfinansē visas pagasta pārvaldei deleģētas funkcijas, piemēram skolēnu pārvadājumi, sabiedrisko ēku uzturēšana (pirmsskolas izglītības iestāde, Liepu pamatskola, tautas nams, bibliotēka), pagasta teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana, ūdensapgāde un kanalizācija ciemos, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kapsētu apsaimniekošana, sociālo darbinieku, bāriņtiesas un zemes lietu speciālistu nodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem resursiem un transportu u.t.t..
Izskatot aizņēmuma iespējas no Latvijas valsts, tika saņemta informācija, ka plānotais aizņēmuma limits 2019. gadam ir izsmelts. Saskaņā ar likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam” noteikto, turpmāk jaunus aizņēmumu pieprasījumus izskata tikai ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tas nozīmē, ka aizņēmumu noformēšana šobrīd pašvaldībām vairs nav pieejama.
Lai rastu pagaidu risinājumu pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai, Rēzeknes novada iestāde “Maltas pagastu apvienība” 2019.gada 27.martā noslēdza iepirkuma līgumu ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Attiecībā uz Centrālo ceļu Pleikšņos VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” aprīlī veica autoceļa asfaltseguma bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju. Ozolaines pagasta pārvaldes darbinieki un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par līguma izpildi atbildīgās personas ir vairākkārt apsekojušas Centrālo ceļu, lai saskaņotu veicamās darbības un vienotos par trūkumu novēršanu jau veiktajos darbos. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ceļu labošanas darbus veic saskaņā ar pašu plānoto grafiku prioritārā kārtībā. Tas nozīmē, ka sākotnēji tiek laboti valsts nozīmes autoceļi, tad vietējas nozīmes autoceļi, un visbeidzot, pašvaldības autoceļi, labotas būtiskākās vietas. Turklāt, Maltas pagastu apvienības ietvaros Ozolaines pagasts nav vienīgais, kura ceļiem nepieciešams remonts, līdz ar to apvienības ietvaros arī tiek izvērtēti prioritāri veicamie darbi. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, šobrīd VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nav pietiekami daudz cilvēkresursu un tehnisko resursu, lai maksimāli īsā laikā veiktu nepieciešamos ceļu labošanas darbus, taču bedrīšu labošanas darbi uz Centrālā ceļa tiks turpināti.
Savu iespēju robežās Ozolaines pagasta pārvalde ir veikusi bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām, taču tas nav ilglaicīgas risinājums. Tāpat, lai mazinātu pildmateriāla atkārtotu izdrupšanu no salabotajām vietām, ir uzstādītas ātrumu ierobežojošas zīmes. Atgādina, ka maksimālais braukšanas ātrums Pleikšņos ir 50 km/h, savukārt, izbraucot no Rēzeknes (starp garāžām) 30 km/h.
Kopējais Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļa fonds 2019.gadam sastāda 41 635,00 EUR. Uz 01.05.2019. pagasta ceļu uzturēšanai bija izlietoti 11 000 EUR no Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļu fonda 2019.gadam paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Šajā summā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar visu pagasta ceļu, kuru kopgarums ir 65 km, uzturēšanu gada laikā, tas ir 640,54 EUR uz vienu kilometru. Šajā summā jāiekļauj gan ceļa un ceļa grāvju labošanas, gan tīrīšanas un uzturēšanas darbu izmaksas visa gada ietvaros.
Ozolaines pagasta pārvalde atvainojas par neērtībām, kuras radušās Pleikšņu iedzīvotājiem Centrālā ceļa stāvokļa dēļ un aicina iedzīvotājus izvēlēties ceļa stāvoklim un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt minētajā ceļa posmā pārvadājamo kravu apjomu, kas uz Centrālā ceļa ir 7 tonnas, jo pārsniedzot maksimāli pieļaujamo kravas apjomu, ceļa stāvoklis tiek būtiski pasliktināts.

Ozolaines pagasta pārvalde

 

 
 
 
 
 

 

ozolaine 19.02.2020. pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros OzO jauniešu centru 🚲 Bekši apmeklēja Daugavpils pilsētas domes S… https://t.co/oNKFyzy821
ozolaine Ozolaines pagasta pārvaldes mājas lapā https://t.co/JmrkKKD5tC pieejama informācija no Kampišķu vecticībnieku draud… https://t.co/BgcoTnua64
ozolaine Čangaļu saīts Ūzulaiņī aicynoj!!! 🤩🤩🤩 1. KAS TYS BYUS? Aicynom saīt kūpā vysus, kas sevi sauc par latgaļīšim, runo… https://t.co/0UNRduAjUn
ozolaine Ēnu dienā 12.02.2020. divas Rēzeknes sākumskolas 5 kl. skolnieces Alise un Madara ēnoja Ozolaines pagasta parvaldes… https://t.co/b2JvHYfuzk
ozolaine Stipra vēja dēļ uz rezeknes_novads @ozolaine ceļiem krīt koki! Par nogāztiem kokiem aicinam iedzīvotājus informēt p… https://t.co/otit9QC2TP
ozolaine Ozolaines Tautas namā par godu Senioru interešu pulciņa “UGUNTIŅA” jubilejai atklāta seno mantu izstāde! https://t.co/sODIYrm6v2
ozolaine Izdevuma https://t.co/avEKaSiAsO februāra numurs! 🗂 Lasiet mūsu mājas lapā un Ozolaines bibliotēkā! @ Ozolaines pag… https://t.co/7wYtoBQSpS
ozolaine Pasākumi martā Ozolaines Tautas namā! @ Ozolaines pagasta tautas nams https://t.co/RRU2PYL5ye
ozolaine Tuvākie pasākumi rezeknes_novads @ozolaine Ozolaines Tautas namā! @ Ozolaines pagasta tautas nams https://t.co/l9RDNIAdwW
ozolaine 7.februārī plkst. 15:00 svinēsim Ozolaines Tautas nama Senioru kluba "Uguntiņa" 5 gadu jubileju! Uz pasākumu "Tik… https://t.co/hc6wqEUPnx
ozolaine rezeknes_novads @ozolaine bibliotēkā pieejamas jaunas grāmatas! Aicinām lasītājus! @ Ozolaines Bibliotēka https://t.co/IsmZm8ScQe
ozolaine Gada sākums @ozojaunatne bērnu un jauniesu klubam allaž ir nozīmīgs, jo tā ir kluba dzimšanas diena. Šogad, par go… https://t.co/YPI16uvTWE
ozolaine Ozolaines Tautas namā top sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa!! Projekta attiecināmās izmaksas ir 942… https://t.co/lpeIrrRfJb
ozolaine Jauns ieraksts:"Ozolaines pagasta Tautas namā būs sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa" https://t.co/1MyN6ORaty
ozolaine Jaungada eglīte Liepu skolā! 🎄🌲🎄🌲🎄🌲🎄 ​Šogad ziema nav dāsna ne ar salu, ne žilbinošo baltumu, ne ar sniegiem un put… https://t.co/oXkFJj21GK
ozolaine Arī Ozolaines pagasta seniori prot lustēties, svinot jauno 2020.gadu! @ Ozolaines pagasta tautas nams https://t.co/p96V4v1kIj
ozolaine 2020.gada 3.janvāris rezeknes_novads @ozolaine LATVIJA ❄️☀️🇱🇻 @ Ozolaines pagasts https://t.co/NXhicj6RJD
ozolaine Ziemassvētku eglītes rezeknes_novads Ozolaines pagasta bērniem! 🎄 FOTOGALERIJA pieejama mūsu mājas lapā! 📸 @ Ozolai… https://t.co/0pK9XxmtnI
ozolaine 29.decembris ir oficiālā rezeknes_novads OZOLAINES PAGASTA DZIMŠANAS DIENA!🌳 Mums - 80❗️🇱🇻 https://t.co/IDyskGNpX2
ozolaine Atraktīvās meitenes no Kubas!!! Viss iespējams rezeknes_novads @ozolaine Ozolaines Tautas namā!!! 🔮🎄❄️ @ Ozolaines… https://t.co/jdlCyfHoav
ozolaine Bērniem par prieku! ❄️🎄🔮🎊 @ Ozolaines Tautas nams https://t.co/TXBpIQ4nN3
ozolaine Es ticu Ziemassvētkiem; Es ticu brīnumam; Es ticu tam, ka gaisma nāk un kliedē tumsu - Un viss top tīrs un balts.… https://t.co/pSSCAW4mwS

Kalendārs

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishki 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019