Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Par ceļiem Ozolaines pagastā

FaceBook  

Centralais cels Projekts

Ņemot vēra faktu, ka vairāki iedzīvotāji uzdot jautājumu par Centrālo ceļu Pleikšņos, Ozolaines pagastā, paskaidrojam sekojošo:
Pleikšņos pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados sāka darboties kooperatīvās dārzkopības sabiedrības. Šo kooperatīvo sabiedrību mērķis bija pulcināt pēc iespējas vairāk biedru, bet, katrai sabiedrībai tika iedalīta konkrēta zemes platība, tāpēc sabiedrības diemžēl pieņēma lēmumus sašaurināt piebraucamos ceļus. Ozolaines pagasta pārvaldei pieder un Ceļu reģistrā ir reģistrēti tikai divi ceļi: Centrālais ceļš un Dzirksteles ceļš Pleikšņos, lai arī to nodalījuma joslas platums neatbilst likuma “Par autoceļiem” prasībām. Pārējie ceļi Pleikšņos Ceļu reģistrā nav reģistrēti, jo atsevišķās vietās to platums ir tikai viens metrs un to statuss ir taka.

2018.gadā Ozolaines pagasta pārvaldei bija noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Ceturtais stils” par Centrālā ceļa (Pleikšņos) pārbūves tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu, līguma kopējā summa sastādīja 13 173,27 EUR. Šobrīd būvprojekts ir izveidots un saskaņots ar visām instancēm, īpašniekiem un ar Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldi. Tehniskais projekts paredz visa Centrālā ceļa pārbūvi, nomainot veco asfaltu pret jauno, LED apgaismojuma ierīkošanu visa ceļa garumā (garums 1,4 km); iespēju robežās paredzēta arī gājēju ietves, kur atļauj ceļa platums, ierīkošana un lietus kanalizācijas novadīšanas sistēmas izveide.

Lai izremontētu Centrālo ceļu Pleikšņos, Ozolaines pagasta pārvaldei būs nepieciešams aizņēmums no Valsts kases uz daudziem gadiem, jo projekta provizoriskā summa ir tuvu 1 miljonam EUR. Lai noformētu aizņēmumu, valstij ir jāapstiprina budžets, taču 2019.gads Latvijā sācies bez apstiprināta valsts budžeta. Tas nozīmē, ka Ozolaines pagasta pārvalde var sagatavot tikai pagaidu 2019.gada budžetu, ar iespēju mēnesī tērēt tikai 1/12 daļu no tā. Kopējais Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļa fonds 2019.gadam sastāda 41 635,00 EUR. Šajā summā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar visu pagasta ceļu uzturēšanu gada laikā. Šobrīd Ozolaines pagasta pārvalde, sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, meklē finansējumu Centrālā ceļa (Ozolaines pagasta Pleikšņos) pārbūvei.
2018.gada novembrī Ozolaines pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar SIA “CEĻI UN TILTI” par Dzirksteles ielas un Centrālā ceļa Pleikšņos ziemas uzturēšanas darbiem līdz ziemas sezonas beigām. Saskaņā ar SIA “CEĻI UN TILTI” iesniegto aktu par 2018.gada decembrī izpildīto darbu nodošanu un pieņemšanu, par iepriekš minēto divu ceļu kaisīšanu ar mitro sāli un attīrīšanu no irdena sniega no Ozolaines pagasta pārvaldei piešķirtā Autoceļu fonda tika samaksāti 1344,70 EUR.
Pleikšņos Ozolaines pagasta pārvaldei pieder un Ceļu reģistrā ir reģistrēti tikai divi ceļi: Centrālais un Dzirksteles ceļš. Pārējie ceļi Pleikšņos Ceļu reģistrā nav reģistrēti, jo tie neatbilst ceļu normatīviem. Ja ceļš Ceļu reģistrā nav reģistrēts, tad arī līdzekļi no valsts Pagasta pārvaldes Autoceļu fondā neienāk!!! Tas nozīmē, ka šim mērķim no valsts līdzekļi netiek izdalīti un līdz ar to- Pagasta pārvalde nav tiesīga novirzīt līdzekļus šo ceļu uzturēšanai.
Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk NĪN), ko iedzīvotāji ne tikai no Pleikšņiem, bet arī no visa Ozolaines pagasta maksā, pirmkārt, tie tiek iekasēti un nonāk kopējā Rēzeknes novada pašvaldības budžetā, bet pēc tam šī nauda tiek iedalīta pagastu pārvaldēm. Tas nenozīmē, ka 100% iekasētais NĪN Pleikšņos nonāk Ozolaines pagasta pārvaldes kontā, jo šī nauda zināmā proporcijā sadalās pa visām pagastu pārvaldēm. Otrkārt, Ozolaines pagasta pārvalde divu Pleikšņu ceļu (Centrālais ceļš un Dzirksteles ceļš) remontdarbiem un ziemas uzturēšanas darbiem 2018.gadā ir iztērējusi 12280,40 EUR. Par 2018.gadā Lielajā talkā savāktajiem atkritumiem no Pleikšņiem, tika samaksāti 273,70 EUR. Līdz ar to Pleikšņu iedzīvotāju samaksātais NĪN šos visus izdevumus nesedz. Treškārt, tie iedzīvotāji, kuri nav deklarēti Pleikšņos (bet reāli dzīvo vai saimnieko mazdārziņos), iedzīvotāju ienākuma nodokli samaksā Rēzeknes pilsētai, tādā veidā mazinot ieņēmumus, kurus varētu izmantot Pleikšņu ceļu uzturēšanai. Ceturtkārt- pašvaldības ielas un ceļus ir jāuztur no Autoceļu fonda līdzekļiem, kas ir ierobežoti, jo tos piešķir valsts, atbilstoši ceļu garumam pašvaldībā. Bet tas nenozīmē, ka Pleikšņos apstāsies darbs pie ceļu remonta, tas tiks turpināts, bet iespēju robežās!
Ozolaines pagasta pārvalde bieži saņem privātpersonu lūgumu saskaņot būvprojektu elektrotīklu izbūvei pie sava privātā nekustama īpašuma, kur privātpersona, nekustamā īpašuma īpašnieks, ir projekta pasūtītājs, taču ne vienmēr elektrotīklu izbūves darbi tiek pabeigti laicīgi un kvalitatīvi. Par šādiem gadījumiem Ozolaines pagasta pārvalde sūdzas A/S “Sadales tīkli”, jo tieši šīs organizācijas funkcija ir kontrolēt elektrotīklu izbūves procesu. Savukārt šie nekvalitatīvi paveiktie darbi (ceļa malas izrakšana un atstāšana uz ziemas sezonu neaizberot vai nekvalitatīvi aizbērta tranšeja) rada diskomfortu gājējiem un traucē transporta kustībai. Turpmāk, lūdzam privātīpašniekus, kuri pasūta šādus projektus, sekot līdzi izpildītāju darba kvalitātei!
Atgādinām, ka Ozolaines pagasta pārvalde no sniega tīra tikai tos ceļus, kuri ir reģistrēti Ceļu reģistrā. Ziemas laikā ceļu uzturēšanas darbi notiek ar Pagasta pārvaldes īpašumā esošajām divām traktortehnikas vienībām pēc rūpīgi saplānota maršruta tā, lai pakāpeniski tiktu iztīrīti ceļi un ielas visā pagastā vienas dienas laikā, atbilstoši ceļu un ielu klasifikācijām un kategorijām, jo kopējais ceļu garums pagastā sastāda 73,28 km (autoceļi ar C klasi- 30,63 km un ar D klasi- 42,645 km, A un B ceļu kategorijas pagastā nav). Bez tam, traktoru maršruts var tikt mainīts, atkarībā no sniega segas biezuma, laika apstākļiem, skolēnu pārvadāšanas dienām ar pagasta autobusu, kā arī- no sākuma tiek tīrīti lielie ceļi, pēc tam mazie pievedceļi. Viss ir atkarīgs no situācijas, kāda ir prioritāte uz konkrēto brīdi. Ceļu pilna iztīrīšana tiek paveikta vidēji 11 stundu laikā, darbojoties divām traktortehnikas vienībām vienlaicīgi bez pārtraukuma.
Lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt servitūta ceļu attīrīšanu no sniega, iedzīvotāji var griezties pie uzņēmējiem, kuri būtu gatavi sniegt maksas pakalpojumus, par cenu savstarpēji vienojoties.
Gadījumā, ja vēlaties, lai no sniega servitūta ceļu iztīra pagasta pārvaldes traktortehnika, tad personai ir jāgriežas Ozolaines pagasta pārvaldē ar iesniegumu, kurā norāda ceļa nosaukumu un garumu. Uz iesnieguma pamata pagasta pārvalde noslēdz Pakalpojuma līgumu. Pēc servitūta ceļa iztīrīšanas, persona veic samaksu par izpildīto darbu, atbilstoši līgumā norādītajam cenrādim.
Par pašvaldības līdzekļiem pagasta pārvalde servitūtu ceļus nedrīkst uzturēt, jo tie ir privātīpašumi! Valsts ieņēmumu dienests un Valsts kontrole sodīs pagasta pārvaldi, ja ceļu uzturēšanā parādīsies lieki kilometri, kas nobraukti, tīrot servitūta ceļus!

Ozolaines pagasta pārvalde

 

ozolaine Projekta "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā" ietvaros arī Ozolaines pagastā notiek daudz un dažādas izglītojošas un fi… https://t.co/RiSb1gTAzh
ozolaine Arī Bekšu ciema vidē ienāk Lieldienu noskaņas!!! #rēzeknesnovads #ozolainespagasts #ozolainestautasnamshttps://t.co/lp3uLfDEG1
ozolaine RT @ltvzinas: .@VARAM_Latvija sagatavotais administratīvi teritoriālās reformas projekts paredz Latvijā izveidot 35 pašvaldības apkārt attī…
ozolaine RT @DabasFonds: #Zemesstunda ir apliecinājums tam, ka sabiedrības iesaistīšanas var būt spēcīgs stimuls pārmaiņām globālā mērogā. Pieslēdzi…
ozolaine Rozentovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca, kura ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglona… https://t.co/6otXmJqpjL
ozolaine RT @VSAA_LV: Kas jāzina par slimības lapu B - LV portāls https://t.co/vJcu9EROIh
ozolaine @ozolaine rīko putnu būrīšu izgatavošanas konkursu. KONKURSA „IZGATAVO PUTNU BŪRĪTI" NOLIKUMS 1.Konkursa mērķis:… https://t.co/dHBar1qcf9
ozolaine Ozolaines Tautas nams pakalpojumā #Google https://t.co/f1LnTvHldJ
ozolaine Uzmanību❗️❗️❗️ Jaunā kārtība lielatalka! 🚮♻️🚯 Talka ir ļoti sena latviešu tradīcija, kas mums visiem labi zināma –… https://t.co/NXFtuRh6Zn
ozolaine Uzmanību❗️ No latvenergo_ ir saņemts brīdinājums, ka gaidāmā stiprā vēja🌪, šovakar var tikt traucēta elektroenerģij… https://t.co/XT0fHdfLEu
ozolaine 8.marta rīts bija apmācies un lietains, taču Ozolaines PII "Jāņtārpiņš" Taurenīšu grupas bērnu vecāki spēja uzbur… https://t.co/cdCvCOBCvG
ozolaine Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis Ozolaines pagasta projektu “Ozolaines pagasta laika zīmes” https://t.co/L2GsjilH1i
ozolaine Šogad Lielais gavēnis ir no 6.marta līdz 20.aprīlim! https://t.co/gl4ROwD0UW https://t.co/I6Ymz87I0U
ozolaine Aicinām simboliski pavadīt ZIEMU un sagaidīt PAVASARI ☀️kopīgā Masļeņicas/ Meteņu pasākumā, kas notiks jau sestdien… https://t.co/aucI8spIUs
ozolaine Masļeņicas / Meteņdienas svinības rezeknes_novads @ozolaine Bekšu ciemā! Sestdien, 9.martā: Pl. 10:00 Zemledus mak… https://t.co/acrhWyPCyB
ozolaine Sieviešu dienā 8.martā pl.19:00 Ozolaines Tautas namā ar @RezeknesPilseta Nacionālo biedrību kultūras nama kolektīv… https://t.co/Z4sOlqwUDS
ozolaine RT @LRZinas: Rēzeknes novadā no trim internātpamatskolām izveido vienu speciālo pamatskolu https://t.co/ilZ5bpPH4l https://t.co/jFjdPnmmXo
ozolaine RT @LielaTalka: ♻️ 27. aprīlī tiksimies @LielaTalka , lai atkritumus ne tikai vāktu, bet arī šķirotu! Talku vietām tiks piešķirti zilas un…
ozolaine RT @ATD_LV: Ik dienu >130 tūkst. pasažieru izmanto reģionālo sabiedrisko transportu, arī tādi, kuri nezināšanas vai vieglprātības dēļ regul…
ozolaine RT @LielaTalka: 📣 Uz tikšanos @LielaTalka pavasara tūrē 27. aprīlī! Un šogad ar uzsvaru ne tikai uz atkritumu kopīgu un aktīvu savākšanu, b…
ozolaine RT @InfoBibl: Latvijas enciklopēdiju tradīcija turpinās.Valsts simtgades projekts pie universālās enciklopēdijas latviešu valodā, kas tika…

Kalendārs

Afiša

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019